Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van thuiswinkel.org

Deze algemene voorwaarden van thuiswinkel.org zijn opgesteld in overleg met de consumentenvereniging binnen het kader van de zelfreguleringscoördinatiegroep (CZ) van de sociale en economische raad en zijn sinds 1 Juni 2014.

Artikel 1 - Definities
De volgende definities zijn van toepassing in deze algemene voorwaarden:

Aanvullende overeenkomst: een overeenkomst waarin een consument producten, digitale inhoud en/of services verkrijgt via een afstandscontract, en een handelaar of een derde partij levert deze producten, digitale inhoud en/of diensten in overeenstemming met een Overeenkomst tussen die derde partij en de handelaar;
Intrekkingsperiode: de periode waarbinnen een consument gebruik kan maken van zijn terugtrekkingsrecht;
Consumenten: een natuurlijke persoon wiens acties niet worden uitgevoerd voor doelstellingen met betrekking tot het verloop van een vak, een beroep of een bedrijf;
Dag: kalenderdag;
Digitale inhoud: gegevens die worden geproduceerd en geleverd in digitale vorm;
verlengde duurtransactie: een afstandscontract met betrekking tot een reeks producten en/of services, waarbij de verplichting om te leveren en/of aankoop over een periode van tijd wordt verspreid;
Duurzaam medium: alle middelen - inclusief e -mails - die een consument of handelaar in staat stelt informatie op te slaan die hem persoonlijk is gericht op een manier die het toekomstige gebruik of overleg ervan vergemakkelijkt tijdens een periode Doelstelling waarvoor de informatie is bedoeld en die de ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie vergemakkelijkt;
Recht op terugtrekking: de mogelijkheid voor een consument om af te zien van een afstandscontract binnen de opnameperiode;
Trader: een natuurlijke of rechtspersoon die lid is van thuiswinkel.org en die producten, (toegang tot) digitale inhoud en/of diensten aan consumenten van een afstand aanbiedt;
Afstandscontract: een contract gesloten tussen een handelaar en een consument binnen het kader van het systeem georganiseerd voor de afstandsverkoop van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij zool of gedeeltelijk gebruik wordt gemaakt van een of meer technieken voor afstandscommunicatie tot en met het moment dat het contract wordt afgesloten;
Modelformulier voor terugtrekking recht: het Europese modelformulier voor terugtrekking recht dat is opgenomen in bijlage I van deze algemene voorwaarden. De handelaar is niet verplicht om bijlage I te verstrekken als de consument geen intrekking recht heeft met betrekking tot zijn bestelling;
Techniek voor communicatie op afstand: betekent dat kan worden gebruikt voor communicatie met betrekking tot het aanbod van de handelaar en het afsluiten van een contract, zonder dat de consumenten en handelaar tegelijkertijd op dezelfde plaats zijn. span>

Artikel 2 - Identiteit van de Trader
Naam Trader: (naam volgens de artikelen van vereniging, plus elke handelsnaam)

Artikel 3 - Toepasbaarheid
Deze algemene algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van een handelaar en op elk afstandscontract dat is gerealiseerd tussen een handelaar en een consument.
Voorafgaand aan de conclusie van een afstandscontract, worden de tekst van deze algemene voorwaarden beschikbaar gesteld aan de consument. Als dit niet redelijkerwijs mogelijk is, zal de handelaar aangeven, voordat het afstandscontract wordt afgesloten, op welke manier de algemene voorwaarden beschikbaar zijn voor inspectie in het terrein van de handelaar en dat ze de consument zo snel gratis worden gestuurd mogelijk, op verzoek van de consument.
Als het afstandscontract elektronisch wordt gesloten, dan wordt de consument in tegenstelling tot de vorige paragraaf, en voordat het afstandscontract wordt gesloten, de tekst van deze algemene algemene voorwaarden elektronisch, op een zodanige manier voorzien dat de consument ze gemakkelijk kan opslaan op een duurzame gegevenscarrier. Als dit niet redelijkerwijs mogelijk is, zal de handelaar voordat de handelaar wordt aangegeven voordat de algemene voorwaarden elektronisch kunnen worden geïnspecteerd en dat zij op zijn verzoek gratis naar de consument worden gestuurd, elektronisch of in een andere manier.
In gevallen waarin specifieke product- of servicegerelateerde algemene voorwaarden van toepassing zijn naast deze algemene algemene voorwaarden, kunnen de tweede en derde paragrafen van toepassing zijn op analogie en de consument kunnen altijd de toepasselijke voorwaarde oproepen die het meest gunstig is voor hem in het geval van incompatibele algemene algemene voorwaarden.

Artikel 4 - Het aanbod
Als een aanbieding onderworpen is aan een beperkte validiteitsperiode of wordt onderworpen aan voorwaarden, wordt dit expliciet genoemd in het aanbod.
De aanbieding bevat een volledige en nauwkeurige beschrijving van de producten, digitale inhoud en/of services die worden aangeboden. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om de consument in staat te stellen een goede beoordeling van het aanbod te maken. Als de handelaar gebruik maakt van illustraties, zijn dit een echte weergave van de producten en/of diensten die worden aangeboden. De handelaar is niet gebonden aan duidelijke fouten of fouten in het aanbod.
Elke aanbieding bevat informatie die de consument duidelijk maakt welke rechten en verplichtingen verband houden met de acceptatie van het aanbod.

Artikel 5 - Het contract
Het contract zal worden gesloten, onder voorbehoud van dat wat wordt bepaald in paragraaf 4, op het moment waarop de consument het aanbod accepteert en de daarmee vastgestelde voorwaarden zijn voldaan.
Als de consument het aanbod elektronisch heeft geaccepteerd, bevestigt de handelaar onmiddellijk de ontvangst van de acceptatie van het aanbod elektronisch. De consument kan het contract oplossen zolang deze acceptatie niet is bevestigd door de Trader.
Als het contract elektronisch wordt gesloten, zal de handelaar passende technische en organisatorische maatregelen nemen om de elektronische overdracht van gegevens te waarborgen en hij zal zorgen voor een veilige webomgeving. Als de consument elektronisch kan betalen, neemt de handelaar geschikte beveiligingsmaatregelen.
De handelaar kan informatie verkrijgen - binnen wettelijke kaders - over het vermogen van de consument om zijn betalingsverplichtingen aan te nemen, evenals over feiten en factoren die belangrijk zijn voor de verantwoorde conclusie van het afstandscontract. Als dat onderzoek de handelaar de juiste gronden geeft om te weigeren het contract af te sluiten, heeft hij een recht, ondersteund door redenen, om een bestelling of aanvraag te weigeren of om de implementatie ervan aan speciale voorwaarden te binden.
De handelaar stuurt naar een consument, op het laatste moment bij het leveren van een product, service of digitale inhoud, de volgende informatie, schriftelijk, of op zodanige manier dat de consument het op een toegankelijk duurzaam medium kan opslaan :
Het kantooradres van de zakelijke locatie van de handelaar waar de consument klachten kan indienen;
De voorwaarden waaronder de consument gebruik kan maken van het recht op intrekking en de methode hiervoor, of een duidelijke verklaring met betrekking tot uitsluiting vanuit het recht van terugtrekking;
Informatie over garanties en bestaande after-sales-service;
De prijs, inclusief alle belastingen op het product, de service of digitale inhoud; De kosten van levering voor zover van toepassing, en de methode van betaling, levering of uitvoering van het afstandscontract;
De vereisten voor het beëindigen van het contract, als de duur van het contract groter is dan een jaar of als het onbepaald is;
Als de consument een terugtrekking recht heeft, is het modelformulier voor terugtrekking.
In het geval van een langdurig duurcontract is de bepaling in de vorige paragraaf alleen van toepassing op de eerste levering.

Artikel 6 - Recht op terugtrekking
Bij levering van producten:

Bij het kopen van producten heeft een consument het recht om een contract op te lossen, zonder redenen te geven, gedurende een periode van ten minste 14 dagen. De handelaar mag een consument vragen om de reden van deze ontbinding, maar de consument is niet verplicht zijn/haar reden (en) te vermelden.
De periode vastgelegd in para. 1 begint op de dag nadat het product is ontvangen door de consument, of een derde partij die is aangewezen door de consument, die niet de transportpartij is, of:
Als de consument verschillende producten heeft besteld: de dag waarop de consument, of een derde partij
Aangewezen door de consument, ontving het laatste product. De handelaar kan een enkele bestelling voor verschillende producten met verschillende leverdata weigeren, op voorwaarde dat hij de consument hiervan duidelijk heeft geïnformeerd voorafgaand aan het bestelproces.

Als de levering van een product verschillende leveringen of onderdelen inhoudt: de dag waarop de consument, of een derde partij die door de consument is aangewezen, de laatste levering of het laatste deel ontving;
Met contracten voor de reguliere levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de consument, of een derde partij die door de consument is aangewezen, het laatste product ontving.
Bij levering van services en digitale inhoud die niet op een materiaalmedium wordt geleverd:

Een consument heeft het recht om een contract op te lossen, zonder redenen te geven, voor de levering van digitale inhoud die niet op een materiaalmedium wordt geleverd gedurende een periode van ten minste veertien dagen. De handelaar mag een consument vragen om de reden van deze ontbinding, maar de consument is niet verplicht zijn/haar reden (en) te vermelden.
De periode vastgelegd in para. 3 begint op de dag nadat het contract werd gesloten.

Verlengde terugtrekkingsperiode voor producten, diensten en digitale inhoud die niet op een materiaalmedium wordt geleverd in het geval dat een consument niet werd geïnformeerd over het recht op opname:

Als de handelaar de consument niet de wettelijk verplichte informatie heeft verstrekt over het recht van intrekking of als het modelformulier niet werd verstrekt, eindigt de intrekkingsperiode twaalf maanden na het einde van de oorspronkelijk vastgestelde intrekkingsperiode op basis van op basis van de vorige paragrafen van dit artikel.
Als de handelaar de consument de informatie heeft verstrekt waarnaar in de vorige paragraaf wordt verwezen binnen twaalf maanden na de begindatum van de oorspronkelijke opnameperiode, eindigt de intrekkingsperiode 14 dagen na de dag waarop de consument het ontving informatie.

Artikel 7 - Verplichtingen van consumenten tijdens de opnameperiode
Tijdens de intrekkingsperiode zal de consument het product en zijn verpakking met zorg behandelen. Hij zal het product alleen uitpakken of gebruiken voor zover nodig om de aard, kenmerken en werkzaamheid van het product te beoordelen. Het uitgangspunt hier is dat de consument het product alleen kan verwerken en inspecteren op dezelfde manier als hij in een winkel zou worden toegestaan.
De consument is alleen aansprakelijk voor de devaluatie van het product, dat een gevolg is van het omgaan met het hanteren van het product anders dan toegestaan in para.
De consument is niet aansprakelijk voor de devaluatie van het product als de handelaar hem niet alle wettelijk verplichte informatie heeft verstrekt over het recht van intrekking voordat het contract werd afgesloten.

Artikel 8 - Consumenten die hun terugtrekkingsrecht uitoefenen en de kosten van de kosten
Een consument die zijn terugtrekkingsrecht wil uitoefenen, zal dit binnen de intrekkingsperiode aan de handelaar rapporteren, door middel van het modelformulier voor het recht van intrekking of op een andere ondubbelzinnige manier. < < < /div>
zo snel mogelijk, maar uiterlijk 14 dagen na de dag van rapportage zoals verwezen in para. 1, de consument zal het product teruggeven of overhandigen aan (een vertegenwoordiger van) de handelaar. Dit is niet nodig als de handelaar heeft aangeboden om het product zelf te verzamelen. De consument zal in elk geval hebben voldaan aan de tijd voor het retourneren van goederen als hij het product terugstuurt voordat de terugtrekking is vervallen.
De consument retourneert het product met alle relevante accessoires, indien redelijk mogelijk in de oorspronkelijke staat en verpakking, en in overeenstemming met de redelijke en duidelijke instructies die door de Trader worden verstrekt.
Het risico en de bewijslast voor het correct uitoefenen recht op terugtrekking en op tijd rusten op de consument.
De consument draagt de directe kosten voor het retourneren van het product. Als de handelaar niet heeft verklaard dat de consument deze kosten zal dragen of als de handelaar de bereidheid geeft om deze kosten zelf te dragen, is de consument niet aansprakelijk om de kosten van het retourneren van goederen te dragen.
Als de consument zijn terugtrekkingrecht uitoefent, moet na het eerst expliciet hebben gevraagd of de verstrekte service of de levering van gas, water of elektriciteit die niet voor verkoop is voorbereid, in een beperkt volume of een gegeven hoeveelheid worden geïmplementeerd tijdens de Periode van intrekking, de consument is de handelaar een geldsom verschuldigd dat gelijk is aan dat deel van het contract dat de handelaar op het moment van opname heeft vervuld, in vergelijking met het volledig vervullen van het contract.
De consument draagt geen kosten voor de uitvoering van diensten of de levering van water, gas of elektriciteit die niet voor verkoop is voorbereid - in een beperkt volume of kwantiteit - of voor het leveren van centrale verwarming van de stad, als: << << /div>
De handelaar heeft de consument niet de wettelijk verplichte informatie verstrekt over het recht op opname, de te betalen kosten in geval van intrekking of het modelformulier voor het recht van opname, of:
De consument heeft niet expliciet gevraagd naar het begin van de uitvoering van de service of de levering van gas, water, elektriciteit of centrale verwarming van de stad tijdens de terugtrekkingsperiode.
De consument draagt geen kosten voor het gehele of gedeeltelijke aanbod van digitale inhoud die niet op een materiaalmedium wordt geleverd, als:
Voorafgaand aan de levering stemde hij niet expliciet in om de uitvoering van het contract te beginnen vóór het einde van de intrekkingsperiode;
Hij erkende niet dat hij zijn terugtrekking recht had verloren bij het verlenen van zijn toestemming; of
De handelaar heeft verwaarloosd om deze verklaring van de consument te bevestigen.
Als een consument zijn terugtrekkingrecht uitoefent, worden alle aanvullende overeenkomsten wettelijk opgelost.

Artikel 9 - Verplichtingen van handelaren in een geval van opname
Als de handelaar het voor een consument mogelijk maakt om zijn intrekking via elektronische middelen te verklaren, stuurt hij na een dergelijke verklaring onmiddellijk bevestiging van ontvangst.
De handelaar vergoedt de consument onmiddellijk met alle betalingen, inclusief eventuele bezorgkosten die de handelaar in rekening bracht voor het geretourneerde product, hoewel op het uiterste binnen 14 dagen na de dag waarop de consument de opname meldde. Behalve in gevallen waarin de handelaar heeft aangeboden om het product zelf op te halen, kan hij terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of totdat de consument bewijst dat hij het product heeft geretourneerd, afhankelijk van welke eerder plaatsvindt.
Voor elke vergoeding zal de handelaar dezelfde betaalmethode gebruiken die aanvankelijk door de consument is gebruikt, tenzij de consument akkoord gaat met een andere methode. Terugbetaling is gratis voor de consument.
Als de consument een dure leveringsmethode koos in plaats van de goedkoopste standaardlevering, hoeft de handelaar de extra kosten van de duurdere methode niet terug te betalen.

Artikel 10 - Uitsluit het recht van terugtrekking
De handelaar kan het recht van intrekking voor de volgende producten en diensten uitsluiten, maar alleen als de handelaar dit duidelijk heeft verklaard bij het doen van het aanbod, of op zijn minst op tijd voorafgaand aan de conclusie van het contract:

Producten of diensten waarvan de prijzen onderworpen zijn aan schommelingen op de financiële markt waarover de handelaar geen invloed heeft en die kan optreden binnen de terugtrekkingsperiode;
Contracten gesloten tijdens een openbare veiling. Een openbare veiling wordt gedefinieerd als een verkoopmethode waarbij een handelaar producten, digitale inhoud en/of services op een veiling aanbiedt, onder de aanwijzingen van een veilingmeester, en waarbij de succesvolle koper verplicht is de producten, digitale inhoud en/of diensten te kopen ;
Servicecontracten, na volledige voltooiing van de service, maar alleen als:
Implementatie begon met de expliciete voorafgaande overeenkomst van de consument; en
De consument verklaarde zijn recht of intrekking te hebben verloren zodra de handelaar het contract volledig had voltooid;
Pakketreizen, pakketvakanties en pakketreizen zoals genoemde in artikel 7: 500 BW en contracten op passagiersvervoer;
Servicecontracten die toegang bieden tot accommodatie, als het contract al een bepaalde datum of periode van implementatie en anders dan voor accommodatie bepaalt, het transport van goederen, autoverhuurservices en catering; < < < /div>
Contracten met betrekking tot vrijetijdsactiviteiten, als het contract al een bepaalde datum of periode van implementatie bepaalt;
Producten vervaardigd volgens de specificaties van de consument, die niet geprefabriceerd werden en zijn gemaakt op basis van de specifieke keuze of beslissing van een consument, of die duidelijk bedoeld zijn voor een specifieke persoon;
Producten onderhevig aan snel verval of met een beperkte houdbaarheid;
Afgedichte producten die, om redenen met betrekking tot de bescherming van de gezondheid of hygiëne, niet geschikt zijn voor terugkeer en wiens zegel werd gebroken na levering;
Producten die vanwege hun aard onherstelbaar zijn gemengd met andere producten;
Alcoholische dranken waarvan de prijs werd overeengekomen bij het afsluiten van het contract, maar waarvan de levering pas na 30 dagen kan plaatsvinden, en waarvan de werkelijke waarde afhangt van marktfluctuaties waarover de handelaar geen invloed heeft;
verzegelde audio/video-opnames en computerapparatuur waarvan de afdichting werd verbroken na de bevalling;
De levering van digitale inhoud anders dan op een materiaalmedium, maar alleen als:
De levering begon met de expliciete voorafgaande overeenkomst van de consument en
De consument verklaarde dat dit impliceerde dat hij zijn terugtrekking recht had verloren.

Artikel 11 - De prijs
Tijdens de in het aanbod aangegeven periode worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behalve voor prijsveranderingen in btw-tariffs.
In tegenstelling tot de vorige paragraaf kan de handelaar producten of diensten aanbieden tegen variabele prijzen, in gevallen waarin deze prijzen onderworpen zijn aan schommelingen op de financiële markt waarover de handelaar geen invloed heeft. Het aanbod moet verwijzen naar deze link met schommelingen en het feit dat de genoemde prijzen aanbevolen prijzen zijn.
Prijsstijgingen binnen 3 maanden nadat het contract is geconcludeerd, is alleen toegestaan als ze het resultaat zijn van wettelijke voorschriften of bepalingen.
Prijs stijgt meer dan 3 maanden nadat het contract is geconcludeerd, is alleen toegestaan als de handelaar zoveel heeft bepaald en:
Ze zijn het resultaat van wettelijke voorschriften of bepalingen; of
De consument is gemachtigd om het contract te beëindigen op de dag waarop de prijsstijging van kracht wordt.
Prijzen vermeld in aanbiedingen van producten of diensten omvatten btw.

Artikel 12 - Contractfulfillment en extra garantie
De handelaar garandeert dat de producten en/of diensten het contract vervullen, de specificaties vermeld in het aanbod, de redelijke vereisten van betrouwbaarheid en/of bruikbaarheid en de wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften die op de datum bestonden dat het contract werd afgesloten. Indien overeengekomen de handelaar garandeert ook dat het product geschikt is voor andere dan normale aanduiding.
Een extra garantieregeling aangeboden door de handelaar, fabrikant of importeur kan nooit de wettelijke rechten beïnvloeden en beweren dat een consument tegen de handelaar kan handhaven op grond van het contract als de handelaar zijn rol in de contract.
Een extra garantie wordt gedefinieerd als elke inzet van een handelaar, zijn leverancier, importeur of fabrikant die een consumentenrechten of claims verleent, boven die van de wet, voor het evenement dat hij zijn rol niet kan vervullen in het contract.

Artikel 13 - Supply and Implementation
De handelaar zal de grootst mogelijke zorg aannemen bij het ontvangen en implementeren van bestellingen voor producten en bij het beoordelen van aanvragen voor het leveren van diensten.
De plaats van levering wordt beschouwd als het adres dat de consument aan het bedrijf bekend maakt.
Als je rekening houdt met dat welke in artikel 4 van deze algemene voorwaarden wordt vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen uitvoeren met een efficiënte expeditie, hoewel er eindelijk binnen 30 dagen, tenzij een andere leveringsperiode is overeengekomen . Als de levering een vertraging lijdt, of als de levering niet kan worden geïmplementeerd, of slechts gedeeltelijk, wordt de consument hierover op de laatste 30 dagen nadat de bestelling is geplaatst, hierover geïnformeerd. In dit geval heeft de consument het recht om het contract gratis op te lossen en een recht op mogelijke schade.
Na ontbinding in overeenstemming met de vorige paragraaf keurt de handelaar de consument onmiddellijk de bedrag terug die hij had betaald.
Het risico van schade en/of verlies van producten berust op de handelaar tot het moment van levering aan de consument of een vertegenwoordiger die eerder is aangewezen door de consument en aangekondigd aan de handelaar, tenzij dit expliciet is overeengekomen anders .

Artikel 14 - verlengde duurtransacties: duur, beëindiging en verlenging
beëindiging
De consument heeft te allen tijde het recht om een open contract te beëindigen dat is afgesloten voor de reguliere levering van producten (inclusief elektriciteit) of diensten, onder voorbehoud van de overeengekomen beëindigingsregels en een kennisperiode die dat doet niet meer dan een maand.
De consument heeft te allen tijde het recht om een contract met een vaste termijn te beëindigen dat is afgesloten voor de reguliere levering van producten (inclusief elektriciteit) of diensten aan het einde van de vaste termijn, onder voorbehoud van de overeengekomen beëindiging Regels en een kennisgevingsperiode die niet meer dan één maand bedraagt.
Met betrekking tot contracten zoals beschreven in de eerste twee paragrafen, kan de consument:
Beëindig ze te allen tijde en wees niet beperkt tot beëindiging op een specifieke tijd of gedurende een specifieke periode;
Beëindig ze op dezelfde manier als die waarin ze werden afgesloten;
Beëindig ze altijd onderworpen aan dezelfde periode van kennisgeving als die voor de handelaar.
verlenging
Een contract op een vaste termijn dat is afgesloten voor de reguliere levering van producten (inclusief elektriciteit) of diensten mag niet automatisch worden verlengd of verlengd gedurende een vaste periode.
In afwijking van dat welke in de vorige paragraaf wordt vermeld, kan een contract met een vaste termijn dat is afgesloten voor de reguliere levering van dagelijkse of wekelijkse kranten of tijdschriften automatisch worden verlengd voor een vaste termijn die niet groter is dan een vaste termijn die niet groter is Drie maanden, als de consument vrij is om dit langdurige contract tegen het einde van de verlenging te beëindigen, met een kennisperiode die niet meer dan één maand bedraagt.
Een contract op een vaste termijn dat is afgesloten voor de reguliere levering van producten of diensten, kan alleen automatisch worden verlengd met onbepaalde tijd als de consument te allen tijde het recht heeft om te beëindigen, met een periode van een periode van Opmerking die niet meer dan één maand bedraagt en in het geval van een contract om dagelijkse of wekelijkse kranten of tijdschriften regelmatig maar minder dan eens per maand te leveren, een periode die niet langer is dan drie maanden.
Een vaste termijncontract voor de reguliere levering, bij wijze van introductie, van dagelijkse of wekelijkse kranten en tijdschriften (proefabonnementen of inleidende abonnementen) zal niet automatisch worden verlengd en worden automatisch beëindigd aan het einde van de proefperiode of inleidende periode.
duur
Als de vaste termijn van een contract groter is dan een jaar, dan heeft de consument na één jaar te allen tijde een recht om te beëindigen, met een kennisperiode die niet meer dan een maand bedraagt, tenzij redelijkheid en billijkheid dicteren Die voortijdige beëindiging van het contract zou onaanvaardbaar zijn.

Artikel 15 - Betaling
Voor zover geen andere datum is vastgelegd in de contract of aanvullende voorwaarden, moeten bedragen die door de consument te betalen worden betaald binnen 14 dagen na aanvang van de opnameperiode, of bij afwezigheid van een opnameperiode binnen 14 dagen Na de conclusie van het contract. In het geval van een contract om een service te verlenen, begint deze 14-daagse periode op de dag nadat de consument een bevestiging van het contract heeft ontvangen.
Bij het verkopen van producten aan consumenten, mogen de algemene voorwaarden nooit een voorschotbetaling van meer dan 50%bepalen. Wanneer vooraf betaling wordt bepaald, kan de consument geen enkele rechten oproepen met betrekking tot de implementatie van de betreffende bestelling of service (en) voordat de vastgestelde voorafgaande betaling is gedaan.
De consument is verplicht om onmiddellijk aan de handelaar alle onnauwkeurigheden te rapporteren in betalingsgegevens die worden verstrekt of vermeld.
Als een consument zijn betalingsverplichting (en) niet op tijd voldoet, nadat de handelaar de consument heeft geïnformeerd over de late betaling, is de consument 14 dagen toegestaan om de verplichting om te betalen aan te vervullen; Als de betaling niet binnen deze periode van 14 dagen wordt gedaan, is de wettelijke rente verschuldigd over de verschuldigde som en heeft de handelaar het recht om redelijke buitengerechtelijke kosten van de inzameling in rekening te brengen die hij heeft gemaakt. Deze inzamelingskosten bedragen maximaal: 15% van de onbetaalde bedragen tot € 2.500; 10% ten opzichte van de volgende € 2.500; en 5% ten opzichte van de volgende € 5.000, met een minimum van € 40. De handelaar kan afwijken van deze bedragen en percentages die gunstig zijn voor de consument.

Artikel 16 - Klachtenprocedure
De handelaar voorziet in een klachtenprocedure, die voldoende publiciteit heeft gekregen en zal een klacht afhandelen in overeenstemming met deze klachtenprocedure.
Een consument die tekortkomingen heeft ontdekt bij de implementatie van een contract moet klachten indienen bij de handelaar zonder vertraging, volledig en met duidelijke beschrijvingen.
Een antwoord op klachten die aan de handelaar worden ingediend, wordt binnen een periode van 14 dagen verstrekt, berekend vanaf de datum van ontvangst. Als wordt verwacht dat een klacht een langere verwerkingstijd vereist, zal de handelaar binnen 14 dagen antwoorden, waardoor de ontvangst wordt bevestigd en aangegeven wanneer de consument een meer uitgebreid antwoord kan verwachten.
Een klacht over een product, een service of de service van de handelaar kan ook worden ingediend via een klachtenformulier op de pagina van de consument van de website van thuiswinkel.org, www.thuiswinkel.org
De klacht wordt vervolgens zowel naar de betrokken handelaar gestuurd als thuiswinkel.org.

De consument moet de handelaar een tijdsperiode van ten minste 4 weken geven om de klacht op te lossen in gezamenlijk overleg. Na deze periode wordt de klacht een geschil dat onderworpen is aan de schetsregeling van geschillen.

Artikel 17 - Geschillen
Contracten die zijn gesloten tussen een handelaar en een consument en die onderworpen zijn aan deze algemene voorwaarden zijn alleen onderworpen aan de Nederlandse wet.
Geschillen tussen een consument en een handelaar over de conclusie of uitoefening van contracten met betrekking tot producten en diensten die door deze Trader moeten worden geleverd, kunnen worden geplaatst voor de Thuiswinkel Disputes Committee, P.O. Box 90600, 2509 LP in Den Haag (www.sgc.nl), door de consument of de handelaar, met de nodige naleving van dat wat hieronder wordt bepaald.
Het geschillencomité zal alleen een geschil behandelen als de consument zijn klacht, zonder vertraging, eerst aan de Trader stelt.
Als de klacht niet tot een oplossing leidt, moet het geschil uiterlijk 12 maanden nadat de consument de klacht heeft ingediend bij de Trader aan de Trader.
Als een consument een geschil voor het geschillencommissie wil plaatsen, is de handelaar gebonden aan die keuze. Bij voorkeur meldt de consument de handelaar eerst.
Als een handelaar een geschil voor de commissie voor geschillen wil inzetten, zal de consument, in antwoord op een schriftelijk verzoek van de handelaar, aangeven of hij nu in contract is, of het geschil verkiest dat het geschil wordt behandeld door de bevoegde wetgeving. Als de consument zijn keuze aan de handelaar niet binnen een periode van vijf weken aangeeft, heeft de handelaar het recht om het geschil vóór de bevoegde law-court te plaatsen.
Uitschakelingen van het geschillencomité zijn onderworpen aan de voorwaarden zoals bepaald in de voorschriften van het geschillencomité. Beslissingen van het geschillencomité nemen de vorm aan van bindend advies.
Het geschillencomité zal niet omgaan met een geschil - of zal hun interventie beëindigen - als de handelaar een opschorting van betalingen heeft gekregen, failliet is gegaan of daadwerkelijk bedrijfsactiviteiten heeft beëindigd voordat de commissie het geschil tijdens een Sessie en een laatste uitspraak weergegeven.
Als, naast de Thuiswinkel Disputes Committee, er een andere commissie voor de bevoegde geschillen is die wordt erkend of een commissie die is aangesloten bij de Disputes Committee Foundation for Consumer Affairs (SGC) of de klachteninstituut Financial Services (Kifid), het Thuiswinkel Disputes Committee is bij voorkeur jurisdictie voor geschillen die voornamelijk betrekking hebben op de verkoopmethode of om langeafstand te verlenen. Voor alle andere geschillen is dit de andere geschillencommissie die wordt erkend door de SGC of aangesloten bij de kifid.

Artikel 18 - Branch Garantie
thuiswinkel.org garandeert de vervulling van de verplichtingen van haar leden met betrekking tot bindende adviezen die hen zijn opgelegd door de Thuiswinkel Geschillencommissie, tenzij het lid besluit het bindende advies te plaatsen voor een rechtencourt binnen twee maanden voor verificatie binnen twee maanden Na de datum van dat advies. In het geval van rechten-courtverificatie zal de opschorting van de garantie eindigen en de garantie zal opnieuw van kracht worden dat de uitspraak van de rechtbank definitief en sluitend wordt, waardoor de rechtbank heeft verklaard dat het bindende advies bindend effect heeft. Tot een maximale som van € 10.000 per bindend advies Thuiswinkel.org betaalt dit bedrag aan de consument. In het geval van bedragen hoger dan € 10.000 per bindend advies, wordt de som van € 10.000 betaald. Voor zover het bedrag hoger is dan € 10.000, heeft thuiswinkel.org de verplichting om redelijke voldoende inspanningen te doen om het lid na te streven om het bindende advies te vervullen.
Toepassing van deze garantie vereist dat de consument een schriftelijk beroep indient bij Thuiswinkel.org en zijn claim op de Trader over te dragen aan thuiswinkel.org. Voor zover de claim op de handelaar het bedrag van € 10.000 overschrijdt, krijgt de consument de mogelijkheid om zijn claim op de handelaar over te dragen boven de som van € 10.000 aan thuiswinkel.org, waar na deze organisatie de betaling van het claim voor de rechtbank op haar eigen titel en kosten.

Artikel 19 - Aanvullende of verschillende bepalingen
Aanvullende bepalingen of bepalingen die verschillen van deze algemene algemene voorwaarden, mogelijk niet schadelijk zijn voor de consument en moeten schriftelijk worden vastgelegd, of op een zodanige manier dat consumenten ze op een gemakkelijk toegankelijke manier kunnen opslaan op een duurzaam medium.

Artikel 20 - Wijziging van de algemene voorwaarden en voorwaarden van Thuiswinkel
Org zal deze algemene voorwaarden pas wijzigen na overleg met de consumentenvereniging.
Wijzigingen in deze algemene voorwaarden worden pas van kracht nadat ze op de juiste manier zijn gepubliceerd, inzicht dat wanneer wijzigingen van toepassing zijn tijdens de geldigheid van een aanbod, de bepaling die het meest gunstig is voor de consument zal zegevieren.
thuiswinkel.org

P.O. Box 7001, 6710 CB EDE, Nederland.

Rechten kunnen alleen worden afgeleid op basis van de Nederlandse versie van deze algemene algemene voorwaarden.

Bijlage I: Modelformulier voor het recht van terugtrekking
Modelformulier voor het recht van ontwenning
(Dit formulier mag alleen worden ingevuld en geretourneerd als u zich uit het contract wilt terugtrekken)

tot: Five2One
Fokkerstraat 16
3833 LD Leusden
nederland

info@five2one.com
+31 (0) 33 75 232 32

Ik/wij* hiermee informeren je dat, met betrekking tot ons contract met betrekking tot
De verkoop van de volgende producten: [Beschrijving van het product}*
De levering van de volgende digitale inhoud: [Beschrijving van de digitale inhoud]*
De levering van de volgende service: [Beschrijving van de service]*
I/we* oefen ons recht op terugtrekking uit.
_____________________
_____________________
_____________________
Besteld op*/ontvangen op* [Datum van besteldiensten of het ontvangen van goederen]
_____________________
[naam van de consument (s)]
_____________________
[adres van de consument (s)]
_____________________
[Handtekening van de consument (s)] (alleen als dit formulier op papier wordt ingediend)
*Verwijder of geef aanvullende informatie, indien van toepassing.